Privacy Policy

Who are we?

Our address is: https://sincletica.cat

What personal data do we gather and why

Comments

When visitors leave comments on the web or fill the contact form, we gather all the information they have provided, their IP address and also the chain of the agent of their browser in order to detect spasm.

An anonimized chain created from the email (a hash) can be provided to the server Gravatar in order to see whether you are using it. The privacy policy from Gravatar is available here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is cleared, the image of your profile will be visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images, you have to avoid uploading images that contain embedded geolocalization data (EXIF GPS). Visitors of the webpage can download these images and obtain any information available on them.

Cookies

If you leave a comment on the web page, you can choose to save the name, the email address and the web page in the cookies. This is for your comfort, so that you don’t have to fill in the information again when you want to make another comment. These cookies will last one year.

If you have an account and you login in this webpage, a temporal cookie will be created to see whether your browser accepts cookies. This cookie does not include personal data and it will be discarded when you close your browser.

When you login, other cookies will be created that save the information of the opening of the session and the options of visualization of the screen. The cookies of the opening of the session last for two days, and the cookies of visualization of the screen last one year. If you choose ‘Remember me’, the cookies of the opening of the session will last two weeks. If you terminate the session, the cookies of the opening of the session will be discarded.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved by the browser. This cookie does not contain personal data and simply indicates the identifier of the entry that you edited. It expires in one day. 

Embedded content in other webpages

Articles in this webpage might contain embedded content from other webpages (for example, videos, image, articles…etc). The embedded content from other webpages will behave exactly as if you were visiting the other webpage.

These other webpages might gather data about you, use cookies, introduce a following by third parties, monitor the interaction with the embedded content and include the information of the interaction witht he embedded content of you have an account and you are logged into this webpage.

Analitics

For how long do we retain the data?

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is to be able to recognize and approve automatically all follow-up comments instead of keeping them in the queue awaiting moderation.

For those users registered on the web (in case there is any), we also gather the personal information contained in their user profile. All users can see, edit or eliminate their personal information any time (except that they cannot change their username). The webpage administrators can edit the username on request.

What are your rights regarding your data?

If you have an account on this webpage or have left comments, you can request that we send to you an export-file with your personal data, including all the data that you have provided us. You can also request that we eliminate any personal data that we might have. This does not include the data that we are required to preserve for administrative, legal or security reasons.

Where do we send your data?

The comments from all visitors need to be scanned by a system of automatic spam detection. 

—————————–

Qui som

La nostra adreça web és: https://sincletica.cat

Quines dades personals recollim i per què

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Mèdia

Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgeu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Analítiques

Quant de temps retenim les dades?

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

Quins drets teniu sobre les vostres dades?

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens haureu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

On enviem les vostres dades?

Els comentaris dels visitants han de ser comprovats mitjançant un servei de detecció de brossa automatitzat.

—————————–

¿Quiénes somos?

Nuestra dirección es: https://sincletica.cat

¿Qué datos personales recogemos y por qué?

Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web o rellenan el formulario de contacto, recogemos toda la información que nos han proporcionado, su dirección IP y también la cadena del agente de su navegador para detectar spam.

Una cadena anonimizada creada a partir del correo electrónico (un hash) puede ser proporcionada al servidor Gravatar con el fin de ver si lo está utilizando. La política de privacidad de Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de que se borre tu comentario, la imagen de tu perfil será visible para el público en el contexto de tu comentario.

Medios de comunicación

Si subes imágenes, tienes que evitar subir imágenes que contengan datos de geolocalización incrustados (EXIF GPS). Los visitantes de la página web pueden descargar estas imágenes y obtener cualquier información disponible sobre ellas.

Cookies

Si dejas un comentario en la página web, puedes elegir guardar el nombre, la dirección de correo electrónico y la página web en las cookies. Esto es para su comodidad, para que no tenga que volver a rellenar la información cuando quiera hacer otro comentario. Estas cookies tienen una duración de un año.

Si tiene una cuenta y entra en esta página web, se creará una cookie temporal para ver si su navegador acepta cookies. Esta cookie no incluye datos personales y se descartará cuando cierre su navegador.

Cuando te conectas, se crean otras cookies que guardan la información de la apertura de la sesión y las opciones de visualización de la pantalla. Las cookies de la apertura de la sesión duran dos días, y las cookies de visualización de la pantalla duran un año. Si elige “Recordarme”, las cookies de apertura de sesión durarán dos semanas. Si finaliza la sesión, las cookies de apertura de sesión serán descartadas.

Si edita o publica un artículo, el navegador guardará una cookie adicional. Esta cookie no contiene datos personales y simplemente indica el identificador de la entrada que ha editado. Caduca en un día.

Contenido incrustado en otras páginas web

Los artículos de esta página web pueden contener contenido incrustado de otras páginas web (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras páginas web se comportará exactamente como si estuvieras visitando la otra página web.

Estas otras páginas web pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, introducir un seguimiento por parte de terceros, controlar la interacción con el contenido incrustado e incluir la información de la interacción con el contenido incrustado si tiene una cuenta y ha iniciado sesión en esta página web.

Analítica

¿Durante cuánto tiempo conservamos los datos?

Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es para poder reconocer y aprobar automáticamente todos los comentarios de seguimiento en lugar de mantenerlos en la cola a la espera de moderación.

Para aquellos usuarios registrados en la web (en caso de que haya alguno), también recogemos la información personal contenida en su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la página web pueden editar el nombre de usuario si lo solicitan.

¿Cuáles son sus derechos en relación con sus datos?

Si tiene una cuenta en esta página web o ha dejado comentarios, puede solicitar que le enviemos un archivo de exportación con sus datos personales, incluyendo todos los datos que nos ha proporcionado. También puede solicitar que eliminemos los datos personales que podamos tener. Esto no incluye los datos que estamos obligados a conservar por razones administrativas, legales o de seguridad.

¿Dónde enviamos sus datos?

Los comentarios de todos los visitantes deben ser analizados por un sistema de detección automática de spam.